Ивотот

Разбирање на економска „клин“

Разбирање на економска „клин“

Во економски контекст, „клин“ е јазот помеѓу цената што ја плаќа купувачот (јас цена на потрошувачот или цената на побарувачката) и цената што ја добил продавачот (т.е. цена на производителот или набавната цена) во размена .На слободниот пазар не постои клин, бидејќи сите плаќања од купувачот одат директно кај продавачот на производ, но клин може да постои, на пример, на пазари каде што се плаќа данок на трето лице. Во такви случаи , клинот постои во висина на данокот (по единица) и претставува растојание помеѓу кривините на побарувачката и понудата на количината на рамнотежа на пазарот со данокот.